Σεβασμός προς το περιβάλλον

Η εταιρεία μας υποστηρίζει την Βιώσιμη Ανάπτυξη, στηρίζοντας ως φιλοσοφία προσέγγισης, την αντιμετώπιση των σημερινών αναγκών μας, χωρίς να υποθηκεύουμε την δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες. Στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης, προτείνει την υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση ως ένα γενικότερο στρατηγικό πλαίσιο το οποίο υπερφαλαγγίζει τις παρόμοιες προσεγγίσεις όπως την εταιρική διατηρήσιμη ανάπτυξη, την εταιρική ευθύνη και του καλού εταιρικού πολίτη.