Η συσχέτιση του διαθέσιμου ενεργειακού δυναμικού της βιομάζας, με τους τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου, αποτελεί ένα μέτρο σύγκρισης των δύο πηγών ενέργειας, καθιστώντας εφικτή την εκτίμηση του ενεργειακού και οικονομικού οφέλους από τη χρήση της βιομάζας. Κάθε ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας, θα πρέπει να συνεκτιμά τόσο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα της βιομάζας έναντι των ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, γαιάνθρακας, φυσικό αέριο).

Η Εξοικονόμηση ενέργειας από τα εκτελεσθέντα έργα της ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.
Η Εξοικονόμηση ενέργειας από τα εκτελεσθέντα έργα της ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε., παρουσίαζεται στον πίνακα 1.

Από το σύνολο των εκτελεσθέντων έργων, η εξοικονόμηση ενέργειας η οποία έχει επιτευχθεί, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εξοικονομούνται 235.000 τόνοι ισοδυνάμου πετρελαίου το χρόνο. Έτσι, μειώνονται όχι μόνο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά προσφέρονται επιπλέον σημαντικά, οικονομικά και λειτουργικά οφέλη στις βιομηχανίες που επένδυσαν στην ενεργειακή αξιοποίηση της διαθέσιμης βιομάζας.